Att informera är inte alltid så lätt och det krävs en hel del tankekraft för att det ska bli rätt.

Häromdagen fick jag ett brev som handlade om ändrade fondbestämmelser hos ett av de större fondbolagen. Brevet var undertecknat av VD och rubriken löd ”Information till dig som sparar i…”

Sen stod det så här:

”Value at Risk (VaR) är ett riskmått som vi kommer att använda för att mäta risk i fonden på daglig basis. VaR är ett riskmått som, jämfört med andra riskmått, på ett bättre sätt skattar risken vid stora marknadsrörelser och fångar upp risken från derivatinstrument på ett mer fullständigt sätt. Vi har valt att använda relativt VaR som anger storleken på hur mycket fondens risk kan avvika från dess jämförelseindex med en viss sannolikhet över en viss tidsperiod.”

Texten fortsätter i samma stil och tar sammanlagt en och en halv A4-sida i anspråk.

Min grunduppfattning är att information måste vara relevant för den som läser och innehålla ett klart budskap. Den måste vara förståelig så att den som läser kan ta till sig budskapet, och informationen får absolut inte vara för omfattande.

Brevet från fondbolaget avslutas med  ” Du behöver inte göra något till följd av den här informationen.”

Budskapet gick i alla fall fram.